Darbo užmokestis 2018

Informacija apie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“
darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

 

  
 Eil. Nr. 

Pareigybė 

        2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

1. 

Direktorius                        

 

1135

2. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

939

3. 

Sekretorius – raštvedys

456

4. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

626

5. 

Dietistas -visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

652

6. 

Specialiusis pedagogas-logopedas

671

7. 

Auklėtojas

586

8. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

814

9. 

Meninio ugdymo mokytojas

712

10. 

Auklėtojo padėjėjas

421

11. 

Virėjas

421

12. 

Sandėlininkas

436

13. 

Valytojas

400

14. 

Kiemsargis

380

15. 

Darbininkas (pastatų, statinių einamojo remonto darbininkas, elektrikas).

400

16. 

Pagalbinis darbininkas

400

Koeficientai nustatomi vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII - 198.