Aktuali informacija


PATVIRTINTA NAUJOS SUDĖTIES LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILAS" TARYBA

- Monika Zaveckienė, pirmininkė;

- Ingrida Butkevičienė, sekretorė;

- Janina Navickienė, narė;

- Asta Česnovičienė, narė;

- Dijana Borisovienė, narė;

- Violeta Borsevskienė, narė;

- Tadas Jakubėnas, narys (tėvų atstovas);

- Auksė Kumponienė, narė (tėvų atstovas);

- Vilita Kepežinskienė, narė (tėvų atstovas).

 

Lopšelio-darželio tarybos narių sudėtis patvirtinta

lopšelio-darželio direktorės  2018-11-07 įsakymu Nr. 1V-102


 

 

 DĖMESIO!

 

 Nuo 2018 m. vasario 1 d. lopšelyje-darželyje dirba psichologė.

 Psichologė Jurgita Dirsienė priima ir konsultuoja tėvus:

 Pirmadieniais       8 00 -12 30 val. 

 Trečiadieniais      9 00 - 12 00 val. 15.00 –18.00 val. 

  Penktadieniais      9 00 - 12 00 val. 

 

  

Ataskaita apie įsigytas prekes ir atliktus darbus 2017 m.


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926

Vilnius


1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 3 dalįir ją išdėstyti taip:

„3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalįir ją išdėstyti taip:

„3. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.“

2. Pripažinti netekusia galios 9 straipsnio 4 dalį.

3 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) 5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programą;“.

2. Papildyti 47 straipsnio 1 dalį nauju 7 punktu:

„7) tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis;“.

3. Buvusius 47 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktus laikyti atitinkamai 8 ir 9 punktais.

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras iki 2018 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                                                                                                Dalia Grybauskaitė

 


 

ĮVESTI PAPILDOMI ETATAI

 

      Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017m.  gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1 TS-284 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1 ts-0053 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo“ ,  nuo 2018 m. sausio 1 d. įvesti nauji etatai.                                                                                                                                        Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Dobilas“, siekiant užtikrinti veiksmingą ir kokybišką socialinės pedagoginės pagalbos teikimą  - socialinio pedagogo  0,5 etato, psichologinės pagalbos teikimą – psichologo 0,5 etato.  Iš viso 1 etatas.

 


 

 

“Tėvų linija” - nemokama pagalba vaikų auginimo klausimais

Auginant vaikus, visiems tėvams, įtėviams, globėjams kyla daugybė įvairiausių klausimų. Neretai atrodo, kad visi būdai išbandyti, bet problema vis tiek neišspręsta, be to, įtemptose situacijose ne visuomet pavyksta tinkamai sureaguoti. Prieš mėnesį startavusi “Tėvų linija” tai – greitoji pagalba telefonu vaikų auginimo klausimais.

Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., galite su specialistu pasitarti, kaip reaguoti tam tikroje situacijose ir kas padėtų išspręsti konkrečią problemą.

"Tėvų linijoje" dirba Paramos vaikams centro specialistai, kurie pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl įvairiais amžiaus tarpsniais kylančių bendravimo su vaiku problemų. Taip pat padėti nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie “Tėvų liniją”:

www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

www.facebook.com/PVC.lt/ 

 


Tėvelių dėmesiui!

2017-07-31

Informuojame, kad yra Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-264 "Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" dalinis pakeitimas

 

TS 2017-07-27 Nr. 1TS -189  Dėl  Atlyginimo dydžio už IUPU (dalinis pakeitimas) 

https://roundcube.serveriai.lt/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=19398&_token=uf2N3jeF5DIwUiJbqpBMJcTmQNExCMNX&_part=3

 

 

 


Ataskaita apie atliktus darbus, įsigytas prekes 2016 m.


 

Tėvelių dėmesiui!

Iki 2017 m. vasario 10 d. vyksta vaikų priėmimas. Nuo vasario 13 d. prašome atvykti į darželį ir pasirašyti sutartį dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

 


 

Priimant vaikus į darželius įrašas apie skiepus nėra privalomas

2016-09-01

2016 m. liepos 19 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-947pakeisti Lietuvos higienos normoje nustatyti reikalavimai dėl skiepų vaikams, einantiems į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Reikalavimas, kad vaiko sveikatos pažymėjime būtų įrašas apie atliktus skiepus, atšauktas.

 


 

Priešmokyklinis ugdymas

Atnaujinta: 2016 09 01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įsakymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

Priėmimas.Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija (pavyzdžiui, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo ir kt.).

Programa. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais). Tokiu atveju grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų. Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, atsižvelgęs į tos vietovės šeimų ir vaikų ugdymosi poreikius, gali organizuoti ir ilgesnės trukmės priešmokyklinio ugdymo veiklos grupę, pvz., 6 val., 8 val., 10 val. ar kt.

Grupių steigimas.Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose: pagrindinėse, vidurinėse, progimnazijose, gimnazijose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, universaliuose daugiafunkciniuose centruose, kitose  įstaigose, jeigu jos atitinka higienos normų reikalavimus.

 

www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas