Laisvos vietos

Laisvos darbo vietos
Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Laisvos vietos grupėse
 Laisvų vietų nėra

  

Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Dobilas“

Chemikų g. 33, Lt -55237  Jonava
Tel. 8 349 65083 El.paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191674344

Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir koordinuoti ugdymo procesą, užtikrinti jo planavimą ir įgyvendinimą, vykdyti įstaigos ugdymo proceso priežiūrą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdymo proceso dokumentus bei organizuoti renginius.

Teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams ir pagalbos vaikui specialistams. Koordinuoti pedagogų veiklos vertinimą ir įsivertinimą. Bendradarbiauti su auklėtojomis, pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.

Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. gerai išmanyti švietimo vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 7. žinoti ir išmanyti švietimo teikėjo veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. aukštąjį išsilavinimą, darbo stažą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 14  d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2018 m. gruodžio 3 d.

Pretendentas dokumentus pateikia iki 2018 m. lapkričio 28 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku adresu: Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Dobilas“ Chemikų g. 33, Jonava 55237

paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: (8-349) 65083