Specialistai

           LOGOPEDAS

           Kalba – svarbi vaiko saviraiškos, bendravimo ir pažinimo priemonė. Ji yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos vaiko vystymuisi.  Pakankamai išplėtota kalba padeda sėkmingo mokymosi mokykloje pagrindus.

1

Logopedė Aušra Aukštakienė

          Teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais (PPT), logopedė numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius ir galimybes, ir juos taiko.

           Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • turtinamas žodynas; ugdoma rišli kalba.

 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAI

          Labai svarbi ugdymo grandis – meninis, estetinis lavinimas. Vaikai skatinami spontaniškai ir savitai reikšti įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas piešiant, muzikuojant, šokant, vaidinant.

2

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Solveiga Maslauskaitė

           Lavina vaikų muzikinius gebėjimus, padeda vaikams tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti kūrybinius-kultūrinius interesus. Meninio ugdymo mokytoja organizuoja ir veda  muzikos valandėles, pramogas, šventes, vakarones ir kitas veiklas.  Ji inicijuoja ir dalyvauja su vaikais lopšelio-darželio, rajono bei respublikos  renginiuose, konkursuose.

 

3

  Meninio ugdymo mokytoja (dailė) Violeta Borsevskienė 

           Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą daile: piešimą – tapymą, aplikavimą, rankų darbus, lipdymą. Organizuoja menines popietes dailės studijoje, lopšelio-darželio bendruomenės meninės raiškos parodas. Inicijuoja ir dalyvauja su vaikais  lopšelio-darželio, rajono ir  respublikos meniniuose projektuose,  konkursuose ir  parodose.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

jule012

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Julija Giršienė

 • stiprina  vaikų sveikatą, analizuoja vaikų sergamumą;
 • kuria sveiką aplinką lopšelyje-darželyje, dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos  ugdyme;
 • numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
 • vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę;
 • vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą;
 • tvarko  medicininę dokumentaciją;
 • prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi  lopšelyje-darželyje;
 • kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;
 • bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.