Siūlymai, pageidavimai, skundai

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

(Lietuvos respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas,  2011 m. kovo 17 d. Nr. XI - 1281) 

       Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą ir elgesį. 
 • dalyvauti lopšelio – darželio savivaldoje;
 • gauti išsamią informaciją apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinimo rezultatus.
 • 6 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 • reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.
 • naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

        Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

 • vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smirto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
 • bendrauti su vadovais, pedagogais, kitais specialistais, teikiančiais pedagoginę, specialiąją pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas.
 • ugdyti vaiko vertybines orientacijos, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį.
 • užtikrinti vaiko parengimą mokyklai.
 • dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.

       

        Skundų pateikimo tvarka 

 • Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
 • Skundo turinys yra konfidencialus.

Siūlymai, pageidavimai, padėkos ir skundai gali būti pateikti elektroniniu paštu: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.