Veiklos sritys, tikslai, uždaviniai

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

1. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

2. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:
2.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, klasė 85.10.10; 2.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
2.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, klasė 85.10.20;
2.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, klasė 85.60.

3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, klasė 56.29;
3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, klasė 68.20.

4. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

5. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
5.1. orientuoti ugdymą į vaiko saugumo, aktyvumo, saviraiškos galių tenkinimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti;
5.2. suteikti kvalifikuotą pagalbą vaikams su kalbos, komunikaciniais sutrikimais;
5.3. sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai – žaidimui;
5.4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus, puoselėti individualybę;
5.5. užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą;
5.6. sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
5.7. sudaryti palankias sąlygas vaikui perimti meninius ir tautos kultūros pagrindus, savo krašto papročius ir tradicijas;
5.8. kurti partneriškus vaiko tėvų(globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;
5.9. sudaryti tinkamas sąlygas ir atrasti paskatas lopšelio-darželio darbuotojų tobulėjimui, norui nuolat kryptingai lavintis.

6. Lopšelio-darželio veiklos funkcijos:
6.1. padeda vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat meninės ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, vykdydama ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus;
6.2. padeda vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
6.3. tenkina vaikų pažinimo, ugdymo(si), saviraiškos poreikius, bendrąsias kompetencijas, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, vykdydama kitas neformaliojo vaikų švietimo 3 programas, parengtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius neformaliojo vaikų švietimo programų kriterijus;
6.4. sudaro ugdymo ir kitas sutartis;
6.5. rengia ikimokyklinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, metinį veiklos planą;
6.6. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
6.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja pedagogine patirtimi;
6.8. veikia pagal lopšelio-darželio Nuostatus, nusistato darbo tvarkos taisykles, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
6.9. atlieka lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą, vykdo švietimo stebėseną;
6.10. planuoja, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą;
6.11. teikia švietimo pagalbą (psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, sveikatos priežiūrą, informacinę, konsultacinę ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
6.12. įvertina mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, nukreipia į pedagoginę psichologinę tarnybą arba skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.13. sprendžia prevencinio darbo klausimus lopšelyje-darželyje, vykdo teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją, įgyvendina šios srities prevencines programas;
6.14. užtikrina higienos normų vykdymą lopšelyje-darželyje;
6.15. organizuoja ir teikia kokybišką vaikų maitinimą, teisės aktų nustatyta tvarka;
6.16. organizuoja bendrus renginius su kitomis rajono bei respublikos švietimo įstaigomis;
6.17. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
6.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.