Pranešėjų apsauga

Pranešimus vidiniu kanalu gali palikti esami ir buvę Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Jonavos vaikų lopšeliu-darželiu „Dobilas“.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“ galima pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
 • neteisėto veiklos finansavimo,
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
 • turto įgijimo neteisėtu būdu,
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
 • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Jonavos vaikų lopšeliu-darželiu „Dobilas“.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1.  1. tiesiogiai atvykęs į įstaigą pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui (atsakingą už korupcijos prevenciją), tel. nr.: +370 349 65083;
 2.  2. atsiųsti nustatytos formos pranešimą elektroninio pašto adresu pavaduotoja@dobilas-jonava.lt

 

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti  laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas  teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime turi būti nurodomos:

 • konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės;
 • asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • informacija, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 • pareiškimą teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji (korespondencijos gavimo) vieta ar elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti;
 • jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, nuo informacijos pateikimo momento, nepriklausomai nuo jo pripažinimo (nepripažinimo) pranešėju,  taikomos Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos apsaugos priemonės – asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Apie vidiniu kanalu teiktos informacijos gavimą ją pateikęs asmuo informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo.

Išnagrinėjus asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pranešama informacija apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą  arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.

Baigus pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimą, informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pranešama apie priimtus su tuo susijusius sprendimus.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af